Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

DEMİRTAŞ, AİHM KARARI İLE NİÇİN SERBEST BIRAKILMALIDIR?

 

Başlıkta sorduğum sorunun kısa yanıtı, "Çünkü Türkiye AİHM kararlarına uymaya söz vermiş ve bunu Anayasasına da eklemiştir." biçimindedir.

* * *

Çok yerde belirtildi:

Türkiye, Mayıs 1949'da...

"İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek...

Irkçılık, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı, sosyal dışlanma, uyuşturucu madde ve çevre konularındaki sorunlara çözüm aramak...

Avrupa kültürel benliğinin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak...

Amacıyla kurulan Avrupa Konseyi'ne...

Ağustos ayında Yunanistan'la birlikte katılmış ve bu nedenle "Kurucu Üye" sayılmıştır.

* * *

AK'ın belkemiğini oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ise 4 Kasım 1950'de Roma'da imzalanmıştır.

MADDE 1 İnsan haklarına saygı yükümlülüğü

MADDE 2 Yaşam hakkı

MADDE 3 İşkence yasağı

MADDE 4 Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı

MADDE 5 Özgürlük ve güvenlik hakkı

MADDE 6 Adil yargılanma hakkı

MADDE 7 Kanunsuz ceza olmaz

MADDE 8 Özel ve aile hayatına saygı hakkı

MADDE 9 Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü

MADDE 10 İfade özgürlüğü

MADDE 11 Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü

MADDE 12 Evlenme hakkı

MADDE 13 Etkili başvuru hakkı

MADDE 14 Ayrımcılık yasağı

MADDE 15 Olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya alma

MADDE 16 Yabancıların siyasal etkinliklerinin kısıtlanması

MADDE 17 Hakları kötüye kullanma yasağı

MADDE 18 Haklara getirilecek kısıtlanmaların sınırlanması

MADDE 19 Mahkeme'nin kuruluşu

Bu Sözleşme ve protokolleri gereği Yüksek Sözleşmeci Taraflar'a yüklenilen taahhütlere uyulmasını sağlamak için, bundan böyle "Mahkeme" olarak anılacak bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Mahkeme devamlı görev yapar.

MADDE 46 Kararların bağlayıcılığı ve infazı

1. Yüksek Sözleşmeci Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme'nin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler.

* * *

Görüldüğü gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AİHM, Avrupa Konseyi'nin kuruluş ilkelerini belirleyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, AİHS'in uygulanması için kurulmuş olan bir mahkemedir ve Sözleşmeyi imzalayan ülkeler, mahkemenin kararlarına uymaya söz vermişlerdir.

* * *

Türkiye Cumluriyeti Anayasası'nın, uluslararası anlaşmaları kanunların önüne koyan 90. maddesinin son fıkrası da şöyledir:

"Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır."

* * *

Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen 24 Aralık'ta T24'de yayınlanan yazısında şöyle diyor:

"Büyük Daire Kararı, 2. Daire'nin 20.11.2018'de verdiği önceki karardan daha kapsamlı ve daha sert.

2. Daire Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) üç maddesinin ihlal edildiğine karar vermişti. Tutukluluk halinin devamı (5/3 maddesi), seçme ve seçilme hakkı (1 no'lu protokolün 3. Maddesi) ve hükümet tarafından AİHS'de öngörülmeyen amaçlarla hak ve özgürlüklere sınırlama getirilmesi (18. Madde).

Büyük Daire Kararı'nda ise bu üç maddenin ihlaline ek olarak iki maddenin daha ihlal edildiği sonucuna varıldı: İfade Özgürlüğü (10. Madde) ve tutuklamanın hukuka aykırılığı (5/1 maddesi)."

"AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasal nedenlerden kaynaklandığı sonucuna varırken, şu gerekçeleri ileri sürdü:

Tutuklamanın çözüm sürecinin sona ermesinden sonra gerçekleşmesi, Cumhurbaşkanı'nın beyanları, sadece HDP ve CHP'li milletvekillerinin tutuklanması, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nin gözlemleri, Venedik Komisyonu'nun Türk yargısına ilişkin raporu, tutuklama sonucu Demirtaş'ın 2017 referandumu ve 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanya yapamaması, Demirtaş'ın ve HDP'li milletvekillerinin tutuklanması yanında Belediye Başkanlarının görevden alınması ve tutuklanmasının da amacın muhalif sesleri kısmak olduğunu göstermesi.

Bütün bunlar tutuklamaların, demokrasinin temeli olan çoğulculuğu ve özgür tartışmayı bastırmak gibi saklı bir nedene dayandığını ortaya koymakta. Bu nedenlerle AİHM 18. Maddenin ihlal edildiği sonucuna vardı."

* * *

Sevgili okurlarım, bu belge ve bilgilerin ışığı altında:

AİHM kararına uygun olarak Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması...

Sadeece Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine atılan imzanın ülkemize yüklediği bir gereklilik değil...

Aynı zamanda kendi Anayasamızın da zorunlu sonucudur.

Aynı gerekçelerle Osman Kavala da serbest bırakılmalıdır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional