Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

18 YAŞINDA, SEÇİLMEMİŞ VE İLKOKUL MEZUNU
 

Cumhurbaşkanı, 18 yaşını bitirmiş ilkokul mezunları arasından istediği sayıda kişiyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakan olarak atayabilir.

1) Bunlar, Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği örgütsel yapı ve ilkeler çerçevesinde, Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olarak Türkiye'yi yönetir.

2) 18 yaşını bitirmiş ve seçilmemiş bir ilkokul mezunu (Yardımcılarından hangisi olduğu belli değil), Cumhurbaşkanı hasta olduğunda, seyahatteyken veya ölünce, tam yetkiyle yerine geçer.

3) Cumhurbaşkanı, Yardımcıları ve Bakanlar için yargılanma hemen hemen olanaksızdır ve ayrıca hepsine ömür boyu dokunulmazlık sağlanmıştır.

4) Hükümet ya da Bakanlar Kurulu diye bir mecburiyet de yoktur; Cumhurbaşkanı istediği örgütlenmeyi yapar; isterse, hiç bakan atamaz, ülkeyi sadece yardımcılarıyla yönetir!

* * *

Şimdi, yukarda belirttiğim bu olanaklar var mı diye Madde 106 için önerilen Anayasa değişikliklerinin metinlerine doğrudan bakalım:

1) "Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir."

2) "Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır ."

3) "Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır."

(Örneğin kararnamelerle yeni devlet örgütlenmeleri kurabilir, gayrimenkul tahsisleri, devlet görevlendirmeleri yapabilir.)

4) " Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır."

(18 yaşını bitirmiş ilkokul mezunu Türkler, belli suçlardan mahkûm olmamışlarsa, seçilme yeterliliğine sahiptirler.)

5) " Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir."

6) "Bu kişilerin (CB Yardımcıları ve Bakanların) görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da (5)'inci, (6)'ncı ve (7)'nci fıkra hükümleri uygulanır."

7) " Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, göreviyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır."

8) " Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir."

* * *

Sevgili okurlarım, elbette bütün Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar, mutlaka 18 yaşında olacak ve mutlaka ilkokul mezunları arasından atanacak diye bir kural yok:

Mesela 19 yaşında olan bir ortaokul mezunu da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanabilir ve Cumhurbaşkanı seyahatteyken bizi tek başına, kararnameler çıkararak, yönetebilir.

Böylece hem gençlerimizin önü açılmış olur, hem de eğitim gibi, uzmanlık gibi, deneyim birikimi gibi, jakoben seçkinlerin baskı aracı olarak kullandıkları vesayet gerekçeleri ortadan kalkar!

Anayasa Referandumuna sunulan bu önerilerin hazırlanmasında "Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor. Ben her zaman cahil halkın ferasetine güveniyorum" diyen ve sonradan YÖK Denetleme Kurulu üyeliğine atanan Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Arı'nın fikirlerinden yararlanılmış olduğunu sanıyorum!

* * *

Halkımıza ve gençlerimize böyle olanaklar sunan bu muhteşem yönetim biçimine ne denebilir ki?

Referandum "HAYIR"lı olsun!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional