Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

GEÇMİŞ KALIPLARLA GELECEĞİ TARTIŞMAK...
 

Amerika'nın dünya barışına yaptığı en büyük kötülük, mikrodinciliği ve mikromilliyetçiliği yeniden siyaset sahnesinde gündeme getirmesi ve desteklemesidir.

Ünlü "Böl ve yönet" ilkesinin günümüzdeki bir yansıması olarak ortaya çıkan bu davranış, bütün dünyadaki halkların tarihten gelen farklılıklarını ve çatışmalarını yeniden gündeme getirmiş, siyaset sahnesine taşımış ve hem ülkelerin içindeki hem de dünyadaki barışın altını oymuştur.

Hiç kuşkusuz, Amerika'nın bu tutum ve davranışı kendi açısından, Irak olayında görüldüğü gibi, kısa vadede işe yaramış görünmektedir:

ABD işgalindeki Irak'ta en büyük katliamlar, din ve mezhep temelinde, Hıristiyan ve işgalci Amerika'ya karşı değil, Sünni ve Şii grupların birbirlerine karşı ortaya çıkmıştır.

Sadece azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere özgü bir tehlike değildir mikromilliyetçilik ve mikrodincilik...

Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde de ortaya çıkan ırkçı akımlar ve ırkçı partilerin yükselişi bu virüslerin o toplumlarda da yeniden yeşerdiğini göstermektedir.

"Yeniden yeşerdiği" diyorum çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın dünyayı kasıp kavuran faşist ırkçılığı henüz sadece 70-80 yıl geride kalmıştır...

Daha bu korkunç anılar tazeliğini korurken mikromilliyetçi ve mikrodinci akımların Huntington'un öncülüğünü yaptığı bir ideolojik yaklaşımla ABD tarafından yeniden sahneye çıkarılması, insanlığın içine girdiği yeni "Bilişim Devrimi" aşamasında büyük bir tehlikedir.

Ayrıca bu akımlar, mikrodincilik Tarım Devriminin egemen olduğu Ortaçağ'dan kalma, mikromilliyetçilik de artık aşılmış olan Endüstri Devriminin egemen olduğu Yakın Çağ'dan gelme olduğu için, anakronik, yani "tarih içinde yerini şaşırmış" bir nitelik taşır.

* * *

Türkiye'de de siyasetin iki alanında bu tehlikelerin varlığı şiddetli hissedilmektedir:

Birinci alan, AKP lideri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Zerdüştlük" veya "Alevilik" göndermesi yaptığı mikrodinci yaklaşımlar alanıdır.

İkinci alan, ülkedeki terörün "Kürt milliyetçiliği" temeline dayandırılmasından ve bunun tepkisi olarak "Türk milliyetçiği" akımının güçlenmesinden kaynaklanan mikromilliyetçi yaklaşımlar alanıdır.

* * *

Son günlerde gerek Aygün'ün gerekse Güler'in sözleri ve davranışlarıyla, "CHP içinde çalkantı" biçiminde kamuoyuna yansıyan sorunlar da bu bağlamdadır...

Ama bu sorunlar, yine CHP'nin programındaki milliyetçilik tanımının egemen kılınması ile aşılabilir:

"CHP Atatürk milliyetçiliğini benimsemektedir:

Türkiye Cumhuriyeti din, dil, ırk ve etnik köken temelleri üzerinde değil, siyasal bilinç ve ideal beraberliği zemininde kurulmuştur.

Milliyetçilik, ırk, köken, din, mezhep, bölgecilik, kavimcilik anlayışlarının, ulusal düzeyde aşılmasıdır.

Türkiye hiçbir zaman ırk, kan ve kafatası esasına göre yönetilen bir devlet olmamıştır, olmayacaktır.

Ülkenin sorunlarının çözümüne ırk temelinde değil, yurttaş temelinde yaklaşmaktayız. Türkiye'nin bölünmesine ve parçalanmasına yönelik tüm düşünceleri CHP kesinlikle reddeder. CHP sosyal demokrat anlayışın gereği olarak iktisaden ve siyasi açıdan güçlü sınıfın bu güce sahip olmayan sınıflar üzerinde egemenlik kurmasını reddeder."

Sorun, bu anlayışın sadece CHP içinde değil, bütün siyasal partiler ve onların mensupları tarafından da içselleştirilmesi, benimsenmesi sorunudur...

Liderlerin, parti programlarının ve parti disiplininin fonksiyonları nedir ki?

Elbette bizzat liderinin mikrodincilik ve mikromilliyetçilik yaptığı partilerin sorunları daha farklıdır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional