Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

İMAM-HATİP FORMASYONUYLA KAMU ALANI TANIMI

 

Her eğitim programının bir felsefesi vardır:

Nasıl bir öğrenci yetiştireceksiniz, ona hangi "formasyonu" vereceksiniz?

Örneğin her ülke temel eğitiminde, yani üniversite öncesi eğitimde genellikle iki ayrı formasyona yönelir:

Genel eğitim ve meslek eğitimi.

Genel eğitimdeki formasyon, bir yandan o ülkenin vatandaşlık bilincine ve çağdaş bir dünya kavramına, öte yandan yüksek öğrenim için gerekli olan sorgulayıcı ve araştırıcı bir yaklaşıma dayalıdır.

Meslek eğitimindeki formasyon ise, o eğitim hangi mesleğe yönelikse, yukardaki amaçlara ilave olarak, o mesleğin temel ilkelerine ve uygulamalı becerilerine dayalı bir yaklaşımdır.

Meslek eğitimi açısından ise, din eğitimi ayrı bir nitelik taşır:

Dine dayalı mesleklerin eğitiminde kaçınılmaz olarak öğrenciye "dini formasyon" verilir.

Bu açıdan dini eğitim, sadece genel eğitimden değil, öteki meslek eğitimi programlarından da ayrılır.

Çünkü dini formasyon, dinlerin nitelikleri gereği, kaçınılmaz olarak dini dogmalara (naslara) dayalıdır.

Yani bu eğitimi alan kişi, toplumu, dünyayı ve evreni, dinsel dogmalar açısından algılayacak biçimde yetiştirilir.

Değişmeyen tek ögenin, bizzat değişme sürecinin devamlılığı olduğu bir dünyada, değişmez dogmalara dayalı formasyon alan kişi, çevresi ile aldığı formasyon arasında genellikle pek çok çelişki yaşar.

Semavi dinler, bu çelişkiyi, yani içinde yaşadıkları gerçek dünyadaki değişmelere uyum sağlama sıkıntısını çok zor aşmışlar, bu uğurda pek çok kan ve gözyaşının dökülmesine neden olmuşlardır.

Ne yazık ki bugün bile, küreselleşen terörün bir bölümünün ardında da hâlâ bu dini dogmalar yatmaktadır.

Türkiye'deki pek çok sorunun temelinde de, çocuklarımıza dini formasyon veren İmam-Hatip okullarının, genel eğitimin yerine geçirilmesi isteği vardır.

Bu istek, yargıçların, valilerin ve daha bir çok meslek mensubunun dini formasyon almış gençler arasından yetiştirilmesine yönelik bir genel siyasal programa dayalıdır.

Sorun da tam bu noktada ortaya çıkmaktadır:

Dini formasyon almış yani örneğin, İslam Hukuku'na göre yetiştirilmiş bir kişi, bu hukukla çatışan Medeni Hukuk'u veya Ceza Hukuku'nu nasıl benimseyecek, nasıl uygulayacaktır?

Ya da her dinin kendi mensuplarına tanıdığı ayrıcalıkları ve inananları için koyduğu genel kuralları, çağdaş demokrasilerdeki "din, dil, ırk ayrımı olmaksızın bütün vatandaşlar eşittir" ilkesi ile nasıl bağdaştıracaktır?

"Kamu Hukuku" bütün Hukuk Fakülteleri'nde ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ayrı bir derstir.

Bu dersi almış olan ve biraz hukuk formasyonundan haberdar olan herkes bilir ki, Kamu Hukuku, birey ile devletin ilişkilerini kapsar.

Çağımızdaki devletin ana niteliği, vatandaşa hizmet etmesi ve bu nedenle de vatandaşlar tarafından denetlenebilir olmasıdır.

Vatandaşlık ise artık, dini ve etnik bağlardan arındırılmış, siyasal nitelik kazanmış bir kavramdır.

İşte devletle ilişkisinde vatandaş haline dönüşen bireye hizmet etmekle yükümlü devletin tek bir dine dayalı olması vatandaşlar arasındaki eşitlik ilkesini zedeleyeceği için, laiklik kavramı, demokrasinin olmazsa olmaz koşulu haline gelmiştir.

Bunu bütün hukukçular ve siyaset bilimciler bilir.

Ama siz İmam-Hatip formasyonu almışsanız, bir türlü bu formasyonun biçimlendirdiği düşünce yapısından kurtulamaz ve bir yandan "Kamu Hukuku" ile hiçbir ilgisi olmayan, gazinolarda içki içilmesi konusunda, "kamu alanı" gerekçesine sığınarak yasak getirir, öte yandan doğrudan kamu alanı olan Cumhurbaşkanlığı'nın veya Başbakanlığın resmi davetlerinde ve merasimlerinde, bir inancın ifadesi olduğu için kamuda yasaklanan türbanı serbest bırakmak istersiniz.

Bu kadar cehalet, ancak cehalet konusunda özel eğitim görmekle olanaklı olur!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional